Strängnäs 1640

Strängnäs på slutet av 1640-talet får ses som en rest av en tidigare epok eller ett ovanligt pragmatiskt angreppssätt; här eftersträvades uppenbarligen inte en rätvinklig, regelbunden planstruktur.

Strängnäs som ortsnamn har anor från åtminstone 1120-talet då det omnämns i Florenslistan som “Strigin”. Men den äldsta karta som finns tillgänglig är betydligt senare och daterad 1640.

Staden har en tydligt medeltida karaktär och stadskärnan verkar vara i princip oplanerad. Det här var ovanligt för de stadsplaner som lades fram under 1600-talet. Det finns inte så mycket bevarat från stadsplaneringen av Strängnäs under 1640-talet, utöver än den här plankartan. Ungefär samtidigt planerades staden Dorpat (nuvarande Tartu) i Estland. Nils Ahlberg skriver i sin doktorsavhandling om Strängnäs och Dorpat som tillhörde undantagen i 1600-talets stadsplanering:

Efter 1625 försvann de oregelbundna rutnätsplanerna nästan helt; det var bara några enstaka under resterande delen av 1600-talet. Vid 1640-talets slut utarbetades en regleringsplan för Strängnäs och till samma tid bör även ett odaterat och osignerat projekt till genomgripande reglering av Dorpat höra. I Strängnäs finns bara två skisser bevarade men på grundval av dessa och de genomförda förändringarna kan man utgå från att planen föreskrivit rätningar och tillägg av så långt möjligt raka gator i räta vinklar men också av gator i annan riktning. Som helhet blev det alltså en oregelbunden rutnätsplan. Dorpatplanen är inte helt olik i karaktären. Det nya gatunätet var ett rutnät med raka, genomgående gator på bägge ledderna, men de var inte parallella och bildade inte ett rätvinkligt mönster. De var utlagda ganska glest, på ojämna avstånd, och mellan dem skulle många äldre gatusträckningar bli kvar. Därmed fick kvarteren stora variationer i storlek. Dessa två planer är såvitt känt de enda större regleringsplaner på 1600-talet som tog så stor hänsyn till den äldre staden att resultatet blev ett som helhet oregelbundet planmönster.

Kartan täcker endast en liten del av den nutida staden, men tack var Domkyrkan och Kvarnholmen är det ändå lätt att orientera sig för en nutida betraktare.

Många strukturer i staden har bevarats under de mer än 350 år som gått sedan kartan ritades. Gatornas sträckning förstås och det torg som idag heter Stortorget. Men det finns också en brygga på kartan där Ångbåtsbryggan ligger idag (öster om Domkyrkan). Och väster om brofästet, i slutet av dagens Sundkarlsvägen ligger färjestället där det idag finns  Med tanke på hur skevt Domkyrkan är ritad är det lite av ett underverk att resten av kartan sammanfaller så bra med dagens gator och platser.

Här kan du jämföra den historiska kartan från 1640 med dagens stadskarta.
Zooma med mushjulet. Vrid bilden genom att hålla ned SHIFT och släpa med musen höger-vänster.

// <![CDATA[
var openCycleMapLayer = new ol.layer.Tile({
source: new ol.source.OSM({
attributions: [
new ol.Attribution({
html: ‘All maps © ‘ +
OpenStreetMap
}),
ol.source.OSM.DATA_ATTRIBUTION
],
url: ‘http://{a-c}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png’
})
});
var historiskaKartorLayer = new ol.layer.Tile({
opacity: ‘0.7’,
source: new ol.source.OSM({
projection: ‘EPSG:900913’,
attributions: [
new ol.Attribution({ html: ‘© ‘ + ‘Viklund.se‘ }),
ol.source.OSM.DATA_ATTRIBUTION
],
crossOrigin: null,
url: ‘http://static.viklund.se/maps/tiles/Strangnas-1640/{z}/{x}/{-y}.png’
})
});
var debugLayer = new ol.layer.Tile({
source: new ol.source.TileDebug({
projection: ‘EPSG:3857’,
tileGrid: new ol.tilegrid.XYZ({
maxZoom: 22
})
})
})
var map = new ol.Map({
controls: ol.control.defaults().extend([
new ol.control.FullScreen()
]),
interactions: ol.interaction.defaults().extend([
new ol.interaction.DragRotateAndZoom()
]),
layers: [
openCycleMapLayer,
historiskaKartorLayer,
],
target: ‘map’,
view: new ol.View({
maxZoom: 19,
center: ol.proj.transform([17.03054, 59.37559], ‘EPSG:4326’, ‘EPSG:900913’),
zoom: 15
})
});
// ]]>

Källor

Gator och kvarter (1999) Kerstin Pettersson, Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland årsbok 1999, ISBN 91-87954-19-2

Ahlberg, Nils (2005). Stadsgrundningar och planförändringar. Doktorsavhandling, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, Acta Universitatis agriculturae Sueciae, ISBN 91-576-6993-7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *